EKIM2020
KAPANİZADELER
Kapanizadeler Menderes zaman› ve 1950 sonlar›... Halk tedirgin, politik hava gayet sert. Bir yanda DP Hükümeti'nin devlet bakanlar›ndan Osman Kapani, di¤er yanda kamu hukuku profesörü Münci Kapani. Osman Bey, Türk siyaset tarihinde simge olacak bir döneme tan›kl›k ederken, kardeşi Münci Kapani insan haklar› ve kamu hürriyeti ad›na makaleler yaz›p, dönemin politik ortam›n› irdeliyor. Öyle ki, DP'nin bask›c› tutumu, onu üniversiteden istifaya kadar itiyor. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin o tarihteki Dekan› Prof. Dr. Turhan Feyzio¤lu, ders y›l› aç›l›ş›nda, ‘‘Gençler, düşündüklerinizi her ortamda oldu¤u gibi söyleyin" dedi diye, Adnan Menderes taraf›ndan görevden uzaklaşt›r›nca, ö¤retim kadrosundan Ayd›n Yalç›n, Bahri Savc›, Şerif Mardin, Mümtaz Soysal ve Coşkun K›rca gibi, Hukuk Fakültesi'nden Münci Kapani de, ‘‘Hükümet, üniversiteye müdahale edemez’’ diyerek istifa ediyor. Dönemin siyaset ve düşünce ortam›na ailenin bu iki üyesi damgas›n› vururken, Kapanizadeler'den Güneş Karabuda ve eşi de kat›l›yor serüvene. Pek çok gazeteci hapse at›l›rken, onlar hiç çekinmeden yaz›yorlar, rejimi eleştiren makalelerini. Çevreden uyar›lar geliyor. Karabuda, "‹ndim Zaman Bahçesine" isimli kitab›nda olanlar› şöyle anlat›yor: "Bir başka uyar› da Menderes'in devlet bakan› day›m Osman Kapani'den geldi. Politik de¤er ve düşüncelerimiz çok de¤işik olsa da, her zaman sevmişimdir onu. Esprili, kültürlü, hoş adamd› Osman day›m. 27 May›s Askeri Darbesi'nde kabine üyeleri ve DP miletvekillerinin teker teker yakalan›p Harp Okulu'na götürüldü¤ünü duyduk. Day›m Osman Kapani de bunlar›n aras›ndayd›." Sonunda bir kardeş için Yass›ada dönemi başl›yor. Di¤eri ise son dersine giriyor: "Size ders anlatmaya de¤il, ders vermeye geldim. ‹ki şey söyleyip gidece¤im. Önce şunu belirteyim ki, sizin s›n›f çok iyi mevkilere gelebilecektir. Sizden sonrakilerin şans› az ama daha sonraki kuşa¤›nki daha da az. Benim size söylemek istedi¤im iki şey şu: Görev yaparken: 1. Ekmekle hürriyeti birbirine tercih edilir hale getirmeyin. Aç insana hiçbir şey kabul ettiremezsiniz. 2. Fazilet ile menfaati biraraya getirmeyiniz. Onlar su ve şeker gibidir. Fazilet, menfaatin içinde erir gider." Sadece Osman ve Münci Kapani de¤ildi, siyaset ve hukuk arenas›nda boy gösteren. Tahir Kapani vard›, ‹zmir Belediyesi Karş›yaka Şube Başkanl›¤› yapm›ş. Kapanizade Muazzez Han›m'›n eşi Ordinaryüs Profesör Baha Kantar vard›, pek çok hukukçu yetiştirmiş. Sonra, spor tarihinde kaz›l›yd› adlar›. Atlet lakapl› ilk sporcu Osmanzade Süha Aksoy, 1941-Dekatlon Türkiye Rekortmeniydi. Mustafa Kapan- c›o¤lu'nu kim tan›mazd› spor camias›nda. Bir de evliliklerle ço¤alm›şt›, tarihçeye kaz›nan isimler. Mehmet Münci Kapani'nin k›z› Suzan Han›m, dönemin Cumhurbaşkan› Fahri Korutürk'ün o¤lu ile evlenmiş; At›fet Kapanizade, ilk evlili¤ini Atatürk'ün eşi Latife Han›m'›n kardeşi Ömer Bey ile yapm›şt›. Kimlerle akraba de¤il ki Kapanizadeler. Evliyazadeler, Katipzadeler, Osmanzadeler, Çelebizadeler, Uşşaki- zadeler...
zala balayage hair extensions balmain hair extensions clip in hair extensions uk best hair mask for fine hair how to make a ponytail wig cap hair extensions uk tresemme hair dryer boots black bridesmaids hairstyles hair extensions selena gomez hair clips 2018 vine mink brazilian hair 9a real hair wigs uk